West Breeding johtaa Suomen kasvattajatilastoa

29.04.2020

1. West Breeding Oy                            165.013 €
2. Jalohepo Oy                                       65.774 €
3. Tuhkanen-Kaila Tiia & Kaila Hannu     59.118 €
4. Ketola Esko                                         46.600 €
5. For You Kotka Oy                                41.220 €
6. Keskitalo Tapio                                   35.700 €
7. Nean Oy                                              32.282 €
8. Halme Mika                                         31.450 €
9. I.M.T.-Talli Oy                                       30.575 €
10. Faith And Hope Oy                           27.000 €